Tato kapitola obsahuje obecné informace o rozložení okna aplikace, navigaci mezi jednotlivými částmi a rady pro efektivní používání uživatelského rozhraní. Důležitá je především pro uživatele odečítačů obrazovky, protože objasňuje jak je stránka poskládána a jak se v ní pohybovat.

Okno aplikace se skládá z několika částí, které jsou přítomné vždy a hlavního obsahu, který se mění podle toho se kterou stránkou nebo funkcí aplikace uživatel právě pracuje.

Hlavní obsah je vždy uvozen nadpisem první úrovně. Uživatelé odečítačů se tedy na hlavní obsah mohou vždy přesunout pomocí zkratky pro nadpis první úrovně. Jiný nadpis první úrovně na stránce není. Pro větší pohodlí uživatelů je kurzor odečítače obrazovky po načtení každé stránky aplikace automaticky přesunut na začátek hlavního obsahu. To je tedy také výchozí bod, ze kterého se pohybem vpřed dostanete na obsah aktuální stránky, nebo pohybem vzad na ovládací prvky aplikace, jako jsou nabídky nebo horní lišta.

Kromě nadpisů je pro označení oblastí stránky použito také tzv. ARIA landmarks, takže s modernějším odečítačem bude pohodlnější namísto nadpisů využít příslušnou navigační možnost pro landmarks.

Horní lištou je myšlen úzký pruh na horním okraji okna prohlížeče, který obsahuje v levé části název webu a v pravé části některé důležité ovládací prvky, které musí být vždy dostupné.

Podoba horní lišty se liší pro přihlášeného a nepřihlášeného uživatele a v různých situacích může obsahovat i další ovládací prvky specifické pro urřitou aplikaci, nebo dostupúné pro určitou skupinu uživatelů. Obvykle však obsahuje především:

Uživatelé odečítačů obrazovky se do horní lišty dostanou nejsnáze skokem na začátek stránky. Následným pohybem pomocí tabelátoru lze procházet jednotlivé prvky lišty. Protože všechny ovládací prvky v liště jsou tlačítka, lze namísto tabelátoru použít také klávesovou zkratku pro pohyb po tlačítkách (typicky „b”).

Pro rychlý přesun na první položku lišty (tlačítko přihlášení) ze kteréhokoliv místa aplikace lze použít také zkratku Ctrl-Shift-šipka nahoru, ale tato zkratka nefunguje na všech systémech kvůli konfliktům s jinými funkcemi prohlížečů. Ověřena je její funkčnost ve Firefoxu s odečítačem Orca a v některých případech také v Safari na Mac OS X s odečítačem VoiceOver. Pokud ve Vašem případě zkratka funguje, může být rychlejší alternativou pro přístup do horní lišty.

Následující kapitoly popisují jednotlivé prvky horní lišty.

Pokud daný web umožňuje přihlašování uživatelů, bude v pravé části horní lišty aplikace zobrazen ovládací prvek přihlášení. Tento prvek je vizuálně indikován ikonkou lidské hlavy.

Pokud je uživatel přihlášen, bude vedle ikonky s lidskou hlavou zobrazeno přihlašovací jméno aktivního uživatele. Pokud přihlášen není, bude na stejném místě zobrazeno tlačítko „Přihlásit”.

V obou případech následuje tlačítko s ikonkou vyskakovací nabídky (trojúhelníková šipka směřující dolů). Uživatelům odečítačů obrazovek toto tlačítko ohlásí přítomnost vyskakovací nabídky „Akce uživatele” v případě přihlášeného uživatele nebo „Přihlášení a registrace” v případě, že uživatel přihlášen není. Stiskem tlačítka lze tuto nabídku vyvolat. Pro přihlášeného uživatele nabídka obsahuje položky pro úpravy uživatelského profilu, změnu hesla a odhlášení. Nepřihlášený uživatel zde nelezne položky pro přihlášení ke stávajícímu účtu, registraci nového uživate (vytvoření nového účtu), a obnovení zapomenutého hesla.

Tlačítko „Přihlásit” může být na přenosných zařízeních s menší obrazovkou skryto pro úsporu místa. V tom případě může být přihlášení vyvoláno z vyskakovací nabídky. Obdobně může být pro úsporu místa skryto zobrazení uživatelského jména právě přihlášeného uživatele. I v tomto případě lze tuto informaci nalézt ve vyskakovací nabídce u položky „Můj uživatelský profil”.

Pokud je daná stránka dostupná ve více jazycích, můžeme na horní liště úplně v pravo nalézt ovládací prvek přepínání jazyka. Ten umožňuje přepínání mezi dostupnými jazykovými verzemi dané stránky. Prvek je opět realizován jako tlačítko s vyskakovací nabídkou. Aktuální jazyk je indikován nápisem na tlačítku a aktivací tlačítka lze zobrazit nabídku, ze které lze jazyk přepnout na jiný.

Při prvním příchodu na vícejazyčnou stránku je jazyk zvolen automaticky podle nastavení prohlížeče. Pokud je však jazyk pomocí přepínače změněn, bude toto nastavení zapamatováno pro daný prohlížeč (prostřednictvím tzv. cookies). i pro všechna další sezení.

Hierarchické nabídky jsou používány jako hlavní způsob navigace v rámci dané webové stránky nebo aplikace. První úroveň nabídek je prezentována formou vodorovné lišty se záložkami. Každá záložka může mít pod sebou další hierarchii položek, která je potom prezentována formou vyskakovací nabídky. Možnost rozbalit u dané záložky vyskakovací podnabídku je symbolizována ikonkou malé trojúhelníkové šipky směřující dolů.

Klávesová zkratka Ctrl-Shift-m přesune kurzor do nabídky na položku odpovídající aktuálně zobrazené stránce. Alternativně se do nabídky lze dostat odskokem na začátek stránky a tabulátorem. Jakmile je kurzor v nabídce, lze se po po jejích položkách pohybovat jednoduše šipkami.

Po záložkách hlavní úrovně nabídek se lze pohybovat šipkami vpravo a vlevo. Do podnabídky, je-li přítomna, lze vstoupit šipkou dolů a po jejích položkách se dále pohybovat pomocí šipek nahoru a dolů. Pokud podnabídka obsahuje položky více úrovní hierarchie, mohou být tyto položky uspořádány formou rozbalovacího stromu. Rozbalení části stromu lze šipkou vpravo, sbalení šipkou vlevo. Klávesa Enter aktivuje aktuální položku.

Kompletní přehled funkce kláves v nabídce:

  • šipka dolů - Přejdi na následující viditelnou položku.
  • šipka nahoru - Přejdi na předchozí viditelnou položku.
  • šipka vpravo - Pokud má aktuální položka podpoložky, rozbal je. Pokud jsou podpoložky již rozbalené, skoč na první podpoložku.
  • šipka vlevo - Pokud má aktuální položka podpoložky, zabal je (skryj). Pokud jsou podpoložky již sbalené, skoč na nadřazenou položku v hierarchii.
  • Shift + šipka dolů - Přejdi na následující položku na stejné úrovni (nezanořuj se do podpoložek i když jsou rozbalené).
  • Shift + šipka nahoru - Přejdi na předchozí viditelnou položku na stejné úrovni (nezanořuj se do podpoložek i když jsou rozbalené).
  • Enter - Potvrdit přepnutí do odpovídající části aplikace.
  • Escape - Vyskočit z nabídky na hlavní obsah stránky.

Poznámka pro uživatele VoiceOveru: V odečítači VoiceOver funguje popsané ovládání klávesami správně pouze pokud je vypnut režim rychlé navigace. Rychlá navigace se zapíná a vypíná současným stiskem šipky vpravo a šipky vlevo.

Poznámka pro uživatele JAWSu: V odečítači JAWS je před klávesovou zkratkou Ctrl-Shift-m nutné stisknout tzv. propouštěcí zkratku: JAWS klávesa (obykle Insert nebo CapsLock) + 3.

Pokud váš systém podporuje zpřístupnění pomocí standardů ARIA, bude vám automaticky pozici v nabídce a ovládání oznamovat. Naopak, pokud používáte zastaralejší technologie, nemusí vám procházení a rozbalování nabídek fungovat správně. Potom můžete nabídky procházet pomocí tabulátoru. Pokud se potřebujete dostat do sbalených oblastí, použijte tlačítko „Rozbalit/sbalit kompletní hierarchii menu“ a zpřístupní se vám kompletně všechny položky. Jejich procházení tabulátorem bude vzhledem k rozsahu nabídek méně pohodlné, ale aplikace zůstává stále použitelnou. Tlačítko naleznete v tabulačním pořadí na samém konci nabídky.

Aplikace může obsahovat několik oken s doplňujícími informacemi, které jsou permanentně viditelné na každé stránce v podobě tzv. panelů. Na stolním počítači se panely zobrazují obvykle vpravo vedle hlavního obsahu stránky. Na mobilních zařízeních s menší šířkou obrazovky se panely pro úsporu místa přesunou dolů pod hlavní obsah stránky.

Panely jsou umístěny v pořadí procházení (pro uživatele odečítačů) hned za hlavním obsahem stránky a jsou uvozeny nadpisy třetí úrovně. Přesunem na konec stránky a zpětným pohybem po nadpisech třetí úrovně se můžete poměrně rychle dostat k vybranému panelu.

Panely jsou také označeny pomocí ARIA landmarks jako tzv. „komplementární obsah”. I toho lze v některých odečítačích využít pro snažší navigaci nebo orientaci.